VOORWAARDEN


Algemene Voorwaarden - De Tintfabriek


Versie 0.1.20
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 26-06-2020


Artikel 1: Algemeen
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van De Tintfabriek zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze voorwaarden van toepassing. Daar waar deze voorwaarden geen duidelijkheid bieden, zijn de voorwaarden van Cas Sign, waar De Tintfabriek onderdeel van is, van toepassing. 1.2 Door een offerte bij De Tintfabriek aan te vragen, gaat u (hierna te noemen ‘de klant’) akkoord met deze voorwaarden. 1.3 Van deze voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken. In dat geval blijven alle overige bepalingen van deze voorwaarden van kracht.

Artikel 2: Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van De Tintfabriek zijn vrijblijvend en geldig voor de duur van 30 kalenderdagen. De Tintfabriek heeft het recht om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. 2.2 Een overeenkomst komt pas tot stand als De Tintfabriek uw aanvraag heeft geaccepteerd en schriftelijk heeft bevestigd. De Tintfabriek heeft het recht een aanvraag te weigeren of bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden.

Artikel 3: Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief eventuele handlings- en verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. 3.2 Betalingen kunnen door particuliere klanten alleen bij aflevering van de auto gedaan worden tegen contante/pinbetaling. Daarentegen kunnen zakelijke Klanten het factuurbedrag na aflevering van de diensten uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum overmaken op de bankrekening van Cas Sign.

Artikel 4: Eigendomsvoorbehoud
4.1 Goederen blijven eigendom van De Tintfabriek totdat alles volledig is betaald.

Artikel 5: Garantie en aansprakelijkheid
5.1 Controleer de geleverde diensten onmiddellijk na ontvangst. Eventuele gebreken dient u uiterlijk binnen 3 werkdagen na aflevering schriftelijk en gemotiveerd aan De Tintfabriek te melden. 5.2 Als is aangetoond dat de geleverde diensten niet aan de overeenkomst beantwoordt, heeft De Tintfabriek de keuze om de geleverde diensten daarvan te vervangen dan wel de factuurprijs terug te betalen. 5.3 De Tintfabriek geeft levenslange garantie op het blinderen van autoruiten en vijf jaar op wrappen. Deze garantie geldt niet in het geval er sprake is van slijtage en deze als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen: ondeskundig gebruik, opzet of grove onachtzaamheid en verontreiniging. 5.5 De Tintfabriek is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Klant of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van De Tintfabriek. De Tintfabriek is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, diefstal of indirecte schade en winst- of omzetderving van uw voertuig. Het achterlaten van uw voertuig geschiedt op eigen risico. 5.6 In het geval De Tintfabriek, om welke reden dan ook, gehouden is om enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

Artikel 6: Diversen
6.1 U kunt geen rechten ontlenen aan het feit dat De Tintfabriek deze Algemene Voorwaarden eventueel soepel toepast. 6.2 Als één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of enige andere overeenkomst met De Tintfabriek in strijd mocht zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, vervalt de betreffende bepaling en wordt deze vervangen door een door De Tintfabriek vast te stellen, vergelijkbare bepaling. 6.3 Onverminderd de overige aan De Tintfabriek toekomende rechten, heeft De Tintfabriek in geval van overmacht het recht om de uitvoering van uw opdracht op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden door dit aan u te melden.

Artikel 7: Toepasselijk recht
7.1 Op de Algemene Voorwaarden en is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Vragen?


Als u vragen heeft over onze voorwaarden, kunt u contact met ons opnemen:
De Tintfabriek
Zandbreeweg 12b te Oldenzaal
info@detintfabriek.nl
www.detintfabriek.nl

error: Het is niet toegestaan inhoud te kopiëren of gebruiken zonder toestemming van De Tintfabriek